Båtene våre

Havfiske

Våre havgående fartøy driver fiske av hvitfisk, pelagisk fisk og reker. Samlet har flåten et operasjonsområde som favner store deler av Atlanterhavet, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Fangstene som tas opp og om bord i båtene våre ender opp som næringsrike måltid over hele verden.

Hvitfisk

Sei, hyse, blåkveite, torsk

Hvitfisk brukes som en fellesbetegnelse på fisketyper med hvitt kjøtt. Det er flere fiskearter som kan skryte på seg å være hvite i kjøttet, men når vi bruker begrepet hvitfisk, så omfatter det som hovedregel fisk som lever nært bunnen, og vi snakker om sei, hyse, blåkveite og – ikke minst – den verdensberømte nordøstarktiske torsken.

Vi fisker hvitfisken vår i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Periodevis også i Øst- og Vest-Grønland.

Hvitfisk fanges med trål. Den bunn-nære fisken fiskes med bunntrål, mens den hvitfisken som kan stå høyere i vannmassene, som for eksempel uer, blir fanget med flytetrål.

Vår hvitfisktråler Granit er en fabrikktråler, med fabrikk for ombordproduksjon av filet, japankutt, HG, fiskemel og -olje. All fangst som Granit får blir bearbeidet og foredlet i fabrikken om bord. Den delen av fisken som ikke blir fryst, går til produksjon av mel og olje. Produktene fra Granit har et marked i hele verden, men mye av den sjøfrosne fileten anvendes hovedsakelig til Fish & Chips i England. Ombordproduksjon innebærer at fisken bearbeides ferdig ute på fiskefeltet. Det går bare minutter fra fisken er tatt om bord til den ferdige fileten er frosset. Dette gir en helt spesiell kvalitet, og gjør at den ombordproduserte fileten fra Granit er etterspurt også i krevende markeder.

Pelagisk fisk

Sild, makrell, kolmule, lodde, brisling

Pelagisk fisk er fisk som hovedsakelig lever i de åpne vannmassene i havet. Eksempler på dette er sild, makrell, kolmule, lodde og brisling.

De pelagiske artene er fete og inneholder mye omega-3 fettsyrer som bidrar til at hjernen utvikler seg og fungerer normalt. Den helsemessige gevinsten av å spise fet fisk som sild og makrell er godt vitenskapelig dokumentert. Fisken er blant annet god for både hjernen og synet, og kan redusere faren for blant annet hjerteinfarkt og Alzheimer.

Mesteparten av den pelagiske fisken vi fisker går til mat, men den danner også basis for marint råstoff til fôrindustrien.

Pelagisk fisk fanges med flytetrål eller snurpenot. Pelagiske fiskefartøy er som regel rigget for å kunne benytte begge deler. Det aller meste av pelagisk fisk blir levert fersk til industriell bearbeidelse i land. Fisken blir pumpet om bord i båtens lasterom og blir kjølt ned til ca -1,5 grader. Fangsten leveres så til landanlegg hovedsakelig i Norge for videreforedling. Pelagisk fisk har markeder i store deler av verden, og lander til slutt på matbordene både i Asia, Afrika, Amerika og Europa.

 

Reker

Dypvannsreke

Våre fartøy fisker reker hovedsakelig i Barentshavet og havområdene rundt Svalbard, ved Øst-Grønland og Flemish Cap. Rekebestanden i disse havområdene er det vi kaller Dypvannsreke, eller Pandulus Borealis. Den kalles også for Northern Prawn eller Deepwater Prawn.

Dypvannsreken kan bli opptil 16 centimeter lang og har et fire centimeter langt pannehorn. Den gyter som hann ved en størrelse på 9-10 centimeter og skifter senere om til hunn og gyter da ved en totallengde på 12-16 centimeter.

Rekekjøttet er magert og inneholder mye protein. Dypvannsreken går derfor inn i rekken av sunn mat.

Rekene fiskes med bunntrål og produseres om bord. Vi lager både kokt reke til konsummarkedet og rå reke til industriformål. Den største reken kan også fryses inn rå til konsummarked i Asia. Da brukes den ofte som sushi i Japan. Dypvannsreker selges over hele verden. Både Skandinavia, Storbritannia, øvrige Europa, Asia og Amerika er marked for kokt skallreke. Rekene som produseres til industri leveres til norske fabrikker som lager ferdigpillede rekeprodukt for dagligvarehandel. Det mest vesentlige av all vår rekefangst blir altså til god og sunn mat.

Foto: Tom Haga

Bærekraftig forvaltning til neste generasjon fiskere

Vi i Halstensen Bekkjarvik er opptatt av å ta vare på de fornybare ressursene vi er beriket med i landet vårt. Derfor fisker vi forsvarlig, etter kvoter for bærekraftig forvaltning av fiskebestandene.

Vil du bli vår nye kollega?

Vi er alltid takknemlige for å ha engasjerte og dyktige medarbeidere på laget. Ulike oppgaver trenger ulik kompetanse. Kanskje er det nettopp deg vi trenger!

Back to top